دوره آموزشی گذار

دوره آموزشی گذار

گذار، دورانی است که باید خود را مهیای رفتن کنی. ننشینی! که نشسته ای بر بلندای تاریخ.
باید علی الدوام رو به راهی داشته باشی که رفته ای و نرفته ای. از بلندای انتهای تاریخ بر رفته خود در دامنه های سخت و پر پیچ و خم تاریخ می نگری و رو به افقی داری که نرفته ای.
باید یازگشت کنی که نه بازگردی، تجدید عهد کنی و کاری را به عهده بگیری که هنوز ادای آن تمام نکرده ای.

طبقه بندی موضوعی

علل و عوامل متعددی چه در حوزه ساختار آموزشی و چه در حوزه محتوای آموزشی می توان برشمرد که امر همگامی نظام آموزشی کشور با ادبیات علمی انقلاب اسلامی را دچار آسیب می نماید. از جمله این عوامل که سهم عمده ای هم در مسیر تحقق و بسط حقیقت انقلاب دارد، «آموزش نیروهای کارآمد انقلابی» است. تجربه چند دهه نظام آموزشی حوزه و دانشگاه بویژه در عرصه علوم انسانی- علی رغم تغییر و تحولات سالیان اخیر- نشان از ضعف ساختارهای رسمی علمی و فرهنگی کشور در پرورش و آموزش چنین نیروهائی است که نتوانسته اند همگام با ادبیات انقلاب اسلامی، اولاً به پایگاهی برای پرورش و تربیت نیروهای کارآمد انقلابی و ثانیاً مجمعی برای تفکر در ماهیت انقلاب اسلامی و شناسائی مسائل اصلی آن گردند.

فعالیت های آموزشی دانشجویان با محوریت جنش نرم افزاری که از سالیان پیشین در قالب برگزاری همایش ها، نشست ها، سخنرانی ها و مناظرات پی گیری می گردید، خود حکایت از ضعف ساختاری و محتوائی نظام آموزشی است و الا دلیلی برای حرکت نکردن در ساختار آموزشی موجود و پیگیری مطالبات از طریق روابط حاکم بر نظام آموزشی نخواهد بود.

امروز تجربه برگزاری این دوره های آموزشی به صورت غیر رسمی و جهادی به بلوغ خود رسیده و عرصه ای نو را در مقابل خود ترسیم می نماید. «پرداخت تخصصی و عمق بخشی به محتوای آموزشی» و «بهره گیری از قالب های تخصصی جهت ایجاد ساختار مناسب آموزشی» از جمله ویژگی های این عرصه است که شکل علمی و رسمی یافته تری به دوره های آموزشی خواهد بخشید.

دوره آموزشی گذار نیز با ابتناء بر همین رویکرد و با بهره گیری از امکانات تاریخی و سنن علمی، فرهنگی و اجتماعی حوزه های علمیه به دنبال ایجاد بسترها و مقدماتی است که امکان فهم تازه ای از تراث علمی سلف در جهت تحولی مبنائی را فراهم سازد.